YHDENVERTAISUUS-SUUNNITELMA

ALL DAYN YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

All Dayn yhdenvertaisuussuunnitelma pyrkii edistämään tasa-arvoa kaikilla All Dayn, sekä musiikkialan, toiminta-alueilla. Suunnitelmaa tarkasteltiin ja päivitettiin viimeksi 30. maaliskuuta 2023.

1. YHDENVERTAISUUS MUSIIKKIALALLA

Yhdenvertaisuus on yksi All Dayn keskeisistä arvoista. Haluamme edistää yhdenvertaisuuden ja turvallisuuden toteutumista yrityksemme sisällä, järjestämissämme tapahtumissa sekä musiikkialalla yleisesti.

Kaikki All Dayn työntekijät, työtä hakevat, edustamat artistit ja sidosryhmien edustajat ovat samanarvoisia iästä, etnisestä ja kansallisesta alkuperästä, kielestä, uskonnosta, vakaumuksesta, terveydentilasta, vammaisuudesta, sukupuolisesta suuntautumisesta tai muista vastaavista henkilöön liittyvistä syistä riippumatta.

Tiedostamme valta-asemamme musiikkialalla ja tuomitsemme kaikenlaisen rasismin, seksuaalisen hyväksikäytön, henkisen ja fyysisen väkivallan, misogynian, vallan väärinkäytön, homo- ja transfobian, ableismin tai muun ihmisarvoa loukkaavan ja kanssaihmistä satuttavan käytöksen.
 

Pyrimme aktiivisesti puuttumaan huomaamiimme epäkohtiin ja purkamaan epäyhdenvertaisia rakenteita. Olemme sitoutuneet kouluttautumaan, kehittymään, oppimaan, kuuntelemaan ja tarvittaessa myös katsomaan peiliin. Vaadimme yhdenvertaisuutta kunnioittavaa käytöstä myös sidosryhmiltämme ja edustamiltamme artisteilta.

2. TAUSTOITUS

Teimme keväällä 2021 laajan selvityksen, jossa tarkastelimme All Dayn toimintaa ja toimintaympäristöä yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Kävimme läpi kaikki meille tulleet asiakaspalautteet, yrityksemme strategian ja meille tehdyt opinnäytetyöt. Tarkastelimme rosterimme sekä keikkapalkkioiden kehitystä ja kävimme keskusteluja edustamiemme artistien kanssa. Lisäksi teetimme henkilöstöllemme yhdenvertaisuuskyselyn ja pidimme yhdenvertaisuustyöpajoja koko henkilökunnan kesken.

Läpikäytyjen asiakaspalautteiden perusteella All Day ei ollut saanut keikkayleisöiltä juurikaan negatiivista palautetta suhteessa yhdenvertaisuuden teemoihin. Ne tapaukset, joissa palaute oli koskenut yhdenvertaisuutta, olimme reagoineet välittömästi ja käyneet henkilöstömme kanssa keskusteluja, miten toimintaamme voisi parantaa. Asian selvittyä palaute oli ollut positiivista. Artistirosterissamme vähemmistöjen osuus on noussut tasaisesti koko yrityksen olemassaolon ajan. Nousujohteinen kehitys näkyy myös keikkapalkkioissa.

All Dayn työntekijöistä naisia oli selvityksen tekohetkellä 43% ja miehiä 57%. Osuus on noussut perustamisvuodesta 10%. Henkilöstölle suunnatussa kyselyssä All Day koettiin tasa-arvoiseksi ja turvalliseksi työpaikaksi. Kyselyssä ei noussut esiin suuria epäkohtia suhteessa yhdenvertaisuuden teemoihin. 

Pohdintaa kyselyssä oli kuitenkin aiheuttanut tasa-arvon toteutuminen johdon ja esihenkilöiden valitsemisessa, epäasiallinen kielenkäyttö musiikkialalla yleensä sekä työn ja muun elämän yhteensovittaminen. Lisäksi todettiin, että All Daylla ei ole vielä tähän mennessä työskennellyt vähemmistöjen edustajia. Syrjintää oli havaittu joitakin kertoja sidosryhmien edustajien taholta, mutta kaikissa kerroissa koettiin, että syrjintään oli puututtu. Kaikki kyselyyn vastanneet toivoivat lisää mahdollisuuksia kouluttautua yhdenvertaisuuden teemojen parissa.

3. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Tavoitteemme on ylläpitää positiivinen kehitystilanne asiakkaidemme ja rosterin suhteen tekemällä työtä yhdenvertaisuuden eteen pitkäjänteisesti ja jatkuvasti. Pyrimme ohjaamaan myös artisteja, keikkojen ostajia, yhteistyökumppaneita ja keikoilla kävijöitä edistämään yhdenvertaisuutta omalta osaltaan. Pyrimme pitämään työntekijöiden sukupuolijakauman vähintään nykyisellä tasolla. Uskallamme puhua yhdenvertaisuuden teemoista avoimesti niin yrityksen sisällä kuin julkisessa viestinnässämme.

Edistämme yhdenvertaisuutta mm. seuraavin toimenpitein:

  • • Päivitämme yhdenvertaisuuden olennaiseksi osaksi All Dayn arvoja ja strategiaa.
  • • Teemme All Daylle yhdenvertaisuussuunnitelman ja nostamme sen esille nettisivuillemme.
  • • Nimitämme yhdenvertaisuusvastaavan.
  • • Lisäämme keikkavahvistuksiin All Dayn eettiset ohjeet -sopimusliitteen, joka sitoo molempia osapuolia.
  • • Lisäämme artistiedustussopimuksiin All Dayn eettiset ohjeet -sopimusliitteen, joka sitoo molempia osapuolia.
  • • Liitämme artistien raidereihin safe space-ohjeistuksen. 
  • • Nostamme turvallisen tilan ohjeet esille kaikkiin All Dayn järjestämien tapahtumien FB-eventteihin ja lipunmyyntisivuille ja kehotamme keikkapaikkoja tekemään samoin.  
  • • Lisäämme nettisivuille anonyymin ja avoimen työpaikkahakemuksen. 
  • • Pidämme säännöllisesti henkilöstölle koulutuksen yhdenvertaisuuden teemoista sekä toteutamme tasaisin väliajoin henkilöstökyselyn.
  • • Tarkastelemme artistirosteriamme tasaisin väliajoin yhdenvertaisuuden ja representaation moninaisuuden näkökulmasta.


4. SEURANTA JA ARVIOINTI

Yhdenvertaisuussuunnitelman toteutumista seurataan päivittäisen työskentelyn lisäksi säännöllisten strategian toteutumisen ja artistirosterin tarkasteluiden, kehityskeskusteluiden, anonyymin palautteen, henkilöstökyselyiden ja artistikyselyiden avulla.

5. YHDENVERTAISUUSVASTAAVA

Ulla Varis ( ulla@allday.fi / +358 40 027 9228 ) on All Dayn yhdenvertaisuusvastaava.