TIETOSUOJASELOSTE – ALL DAY ENTERTAINMENT OY

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten All Day Entertainment Oy:ssä käsitellään henkilötietoja. Tietosuojaselostetta sovelletaan All Day Entertainment Oy:n tarjoamiin palveluihin.

”Henkilötiedolla” tarkoitetaan tietoa, josta yksittäinen henkilö voi olla suoraan tai epäsuorasti tunnistettavissa. Henkilötietojen lisäksi käsittelemme myös ei- henkilökohtaisia tietoja, joilla tarkoitetaan Palveluiden käyttöä koskevia tietoja, joista ei voi tunnistaa yksittäistä henkilöä.

All Day Entertainment Oy kunnioittaa asiakkaidensa yksityisyyttä. All Day Entertainment Oy noudattaa henkilötietolakia sekä muita henkilötietojen käsittelyyn sovellettavia lakeja, asetuksia ja säädöksiä ja käsittelee henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti. All Day Entertainment Oy edellyttää myös yhteistyökumppaniensa noudattavan edellä mainittuja sääntelyitä.

1 REKISTERINPITÄJÄ

Rekisterinpitäjänä toimii All Day Entertainment Oy (Y-tunnus: 2812990-6)

Tietosuojavastaava Einari Stylman, einari@allday.fi, 050 5508761

2 HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS JA KÄSITTELYPERUSTEET

Henkilötietoja käsitellään asiakkuussuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen sekä asiakasviestintään; tilattujen tuotteiden postittamiseen; laskutukseen; suora- ja internetmarkkinointiin sekä kilpailuiden toteuttamiseen.

Rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyperusteena on sopimussuhde (tilaus/ rekisteröityminen) ja oikeutettu etu suoramarkkinointia varten (oikeutetun edun perustella kerättäviä tietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja suoramarkkinointiin).

3 KERÄTYT TIEDOT JA TIETOLÄHTEET

Rekisterin tietolähteinä toimivat asiakkaan itsensä keikkavahvistuksen, uutiskirjeen tilaamisen ja verkkokauppatilauksen yhteydessä antamat tiedot sekä palveluiden käytön aikana automaattisesti tallentuvat tiedot.

Tiedot, jotka rekisteröity antaa:

All Day Agency:

-nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero

Muualta kuin rekisteröidyltä kerätyt henkilötiedot.

Keräämme tietoja Palveluiden käytöstä ja laitteiden teknisistä ominaisuuksista.

Tällaisia tietoja ovat:

• IP-osoite ja sijaintimaa, evästeet

Palveluidemme yhteydessä käytämme myös kolmansien osapuolten tarjoamia analyysityökaluja ja mittausjärjestelmiä. Tällaisia ovat esimerkiksi Google Analytics ja Facebook Business Manager.

Voimme myös saada henkilötietoja yhteistyökumppaneiltamme liittyen Palveluiden tarjoamiseen tällaisten tahojen palveluihin liittyen.

4 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

All Day Agencylta keikan buukanneiden tietoja säilytetään 7 vuotta.

5 HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT

Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille.

6 TIETOJEN SIIRTO KOLMANSIIN MAIHIN

Henkilötietoja ei siirretä EU:n/ETA:n ulkopuolelle.

7 TIETOJEN SUOJAUS JA LUOTTAMUKSELLISUUS

Tietoja voivat All Day Entertainment Oy:ssa käsitellä vain erikseen määritellyt henkilöt tietosuojavastaavan ohjeistuksen mukaisesti. Kaikki henkilöt ovat salassapitovelvollisia. Palveluiden tarjoajien ja muiden henkilötietojen käsittelijöiden kanssa on tehty tietosuojalainsäädännön vaatimat kirjalliset sitoumukset.

Henkilötiedot suojataan asianmukaisesti teknisin ja organisatorisin toimenpitein. ml. henkilötietojen pseudonymisointi ja salaus. Varmistamme myös vikasietoisuuden ja tietojen palauttamismahdollisuudet.

8 TARKASTUS- JA KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

All Day Entertainment Oy

Aleksis Kiven katu 50 LH

00510 Helsinki

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskeva virheellinen henkilötieto oikaistavaksi, täydennettäväksi tai poistettavaksi rekisteristä, mikäli tieto on henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut. All Day Entertainment Oy tekee edellä mainittuja toimenpiteitä myös omasta aloitteestaan. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää osoitetietojensa käyttämisen All Day Entertainment Oy:n suoramarkkinointitarkoituksiin ilmoittamalla kiellosta All Daylle edellä mainittuja yhteystietoja käyttäen.

9 EVÄSTEET JA MUUT SEURANTATEKNIIKAT

Käytämme evästeitä, jäljitteitä ja muita vastaavia teknisiä tunnisteita ja tekniikoita tunnistaaksemme päätelaitteita, seurataksemme ja analysoidaksemme Palveluiden käyttöä sekä käyttötottumuksia, parantaaksemme Palveluiden laatua, mukautuvuutta ja tarjotaksemme suosituksia, kehittääksemme Palveluita edelleen sekä mainonnan ja muun markkinoinnin kohdentamiseen.

Eväste on pieni tiedosto, jonka internetsivusto tallentaa sivuston vierailijan selaamiseen käyttämälle laitteelle, ja jonka vierailijan käyttämä selain tarjoaa internetsivustolle joka kerta tämän vieraillessa sivustolla uudelleen. Evästeiden avulla sivusto voi esimerkiksi ylläpitää istuntoa (sivuston yksittäinen käyttökerta) sen käytön ajan. Evästeet eivät ole henkilötietoja, sillä niiden avulla ei voida tunnistaa yksittäistä käyttäjää. Käyttäjän tietokoneelle siirretyt evästeet eivät myöskään mahdollista osallistujan kiintolevyllä olevien tietojen tutkimista.

All Day Entertainment Oy käyttää evästeitä tunnistaakseen ja seuratakseen internetsivustonsa vierailijoita, heidän sivuston käyttöään sekä heidän käyttötottumuksiaan parantaakseen palveluidensa laatua, mukautuvuutta ja tarjotakseen suosituksia, sekä kehittääkseen palveluitaan edelleen. Vierailijat, jotka eivät halua evästeitä tallennettavan heidän laitteelleen voivat ennen internetsivustolla vierailua säätää heidän selaimensa kieltäytymään vastaanottamasta evästeitä sillä seurauksella, että osa internetsivuston ominaisuuksista ei välttämättä toimi suunnitellulla tavalla ilman evästeiltä saatavia tietoja.

10 KÄYTTÄJÄN OIKEUDET

-Tietojen tarkastaminen.

-Tietojen korjaaminen ja poistaminen.

-Oikeus tietojen siirtämiseen, käsittelyn rajoittamiseen ja käsittelyn vastustamiseen

-Suoramarkkinoinnin vastustaminen (kieltäminen)

-Suostumuksen peruuttaminen

11 OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsääsäädännön vastaisesti. Tietosuojaviranomaisen yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

Sähköposti: tietosuoja@om.fi

Puh: 029 56 66700

12 MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEN

Voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös tietosuojalainsäädännön muuttumiseen. Muutoksista ilmoitamme Palveluissamme ja/tai käyttäjältä saatuun sähköpostiosoitteeseen.

Tietosuojaseloste on julkaistu 20.4.2018