Dallas Kalevala, Henry’s Pub, Helsinki, 16.11.2017